Yêu cầu mọi thông tin sao chép từ blog này phải được ghi rõ đầy đủ: Thông tin được sao chép từ "http://www.dangngochoangthanh.blogspot.com".

Cool wallpaper http://www.fancymessage.com

EMOJI KEYBOARD PRO http://emojiselector.com

THƯ VIỆN HÌNH ĐỘNG FLASH ANIMATION: http://flashanimationlibrary.blogspot.ru/

Hệ thống học trực tuyến đang được phát triển và sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Hãy xem qua một số demo của Học Trực Tuyến.


HỌC TRỰC TUYẾN ĐÃ CUNG CẤP PHIÊN BẢN TRUY CẬP QUA MOBILE http://dangngochoangthanh.blogspot.com/?m=1

XEM KÊNH HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN YOUTUBESearch on This Blog

Saturday, September 11, 2010

Kiểu dữ liệu tự định nghĩa

Bạn có thể định nghĩa một kiểu dữ liệu mới thông qua một kiểu dữ liệu đã tồn tại

typedef    kiểu_dữ_liệu_tồn_tại    tên_kiểu_dữ_liệu_mới;
Sau khi khai báo kiểu dữ liệu mới, bạn có thể sử dụng nó như kiểu dữ liệu bình thường
typedef char C; typedef char* pchar;
typedef char string50[50];

C mychar;
pchar p;
string50 str;

Kiểu dữ liệu union thường

Với từ khóa union, bạn có thể khai báo một kiểu dữ liệu mới từ các kiểu dữ liệu đã tồn tại.
union Tên_kiểu_union{ kiểu_dữ_liệu_thành_viên_1     tên_thành_viên_1;
kiểu_dữ_liệu_thành_viên_2     tên_thành_viên_2;

}biến_kiểu_dữ_liệu_union;
Khi khái báo kiểu union, các dữ liệu thành viên sẽ được khai báo trên cùng một không gian bộ nhớ vật lý. Kích thước của nó là kích thước của kiểu dữ liệu thành viên lớn nhất.

Ví dụ
union myType{ char C;
double Db;
} newType;
//8 byte, vì double = 8byte, char = 1byte.

//Sử dụng
biến_kiểu_dữ_liệu_union.tên_thành_viên…

Kiểu dữ liệu union ẩn danh

Hoàn toàn tương tự với kiểu dữ liệu union thường, nhưng bạn không cần chỉ định tên biến union mới tạo ra
union Tên_kiểu_union{ kiểu_dữ_liệu_thành_viên_1     tên_thành_viên_1;
kiểu_dữ_liệu_thành_viên_2     tên_thành_viên_2;

};
Khi khai báo biến thuộc kiểu union ẩn danh, bạn có thể khai báo như sau
Ví dụ
union Tên_kiểu_union   tên_biến;
tên_biến.tên_thành_viên

Kiểu dữ liệu enum

Kiểu dữ liệu enum được tạo mới có thể chứa nhiều dữ liệu khác nhau mà không có sự giới hạn về giá trị.
enum Tên_kiểu_enum{ giá_trị_1;
giá_trị_2;

}Tên_thể_hiện_enum;
Bạn có thể tham khảo thêm các ví dụ sau đây
enum colors{black=0, blue, green, cyan, red} mycolor; enum colors{black=0, blue, green, cyan, red};
colors mycolor;
Enum là một loại dữ liệu chứa các biến được đánh chỉ số. Do đó, các giá trị hằng của nó luôn là số nguyên (để làm chỉ số).
Ví dụ
#include using namespace std;
enum colors{red, green, blue};
int main()
{
for(int i=0; i<3; i++)
if (colors(i)==green) cout<<”green”<
return 0;
}

No comments:

Post a Comment