Yêu cầu mọi thông tin sao chép từ blog này phải được ghi rõ đầy đủ: Thông tin được sao chép từ "http://www.dangngochoangthanh.blogspot.com".

Cool wallpaper http://www.fancymessage.com

EMOJI KEYBOARD PRO http://emojiselector.com

THƯ VIỆN HÌNH ĐỘNG FLASH ANIMATION: http://flashanimationlibrary.blogspot.ru/

Hệ thống học trực tuyến đang được phát triển và sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Hãy xem qua một số demo của Học Trực Tuyến.


HỌC TRỰC TUYẾN ĐÃ CUNG CẤP PHIÊN BẢN TRUY CẬP QUA MOBILE http://dangngochoangthanh.blogspot.com/?m=1

XEM KÊNH HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN YOUTUBESearch on This Blog

Saturday, September 11, 2010

File văn bản

Nếu bạn làm việc với một file văn bản, thì cờ hiệu ios::binary sẽ không bao giờ được sử dụng. Những file văn bản chỉ đơn thuần chứa văn bản. Để đọc ghi dữ liệu trên file này ta sử dụng toán tử xuất nhập dữ liệu (<< vaf >>).
Ghi dữ liệu lên file văn bản
#include #include
using namespace std;
int main(){
ofstream myfile (“example.txt”);
if (myfile.is_open(){
myfile<<”Dong 1 da ghi\n”;
myfile<<”Dong 2 da ghi\n”;
myfile.close();
}
else cout<<”Khong the ghi du lieu len file”;
return 0;
}
Ví dụ trên cho thấy việc ghi dữ liệu lên file văn bản nhờ vào toán tử <<. Ví dụ tiếp theo sau đây sẽ minh họa cho việc đọc dữ liệu từ file văn bản bằng toán tử >>.

Đọc dữ liệu từ file văn bản
#include #include
#include
using namespace std;
int main(){
ifstream myfile (“example.txt”);
if (myfile.is_open(){
while(!myfile.eof()){
getline(myfile, line);
cout<<
}
myfile.close();
}
else cout<<”Khong the ghi du lieu len file”;
return 0;
}
Trong ví dụ này, chúng ta có sử dụng hàm thành viên eof của đối tượng ifstream. Hàm thành viên này có chức năng kiểm tra vị trí đọc đã là vị trí cuối cùng của file hay chưa, nếu chưa, dữ liệu từ file sẽ tiếp tục được đọc. Ngược lại, nó sẽ dừng việc đọc dữ liệu.

No comments:

Post a Comment