Yêu cầu mọi thông tin sao chép từ blog này phải được ghi rõ đầy đủ: Thông tin được sao chép từ "http://www.dangngochoangthanh.blogspot.com".

Cool wallpaper http://www.fancymessage.com

EMOJI KEYBOARD PRO http://emojiselector.com

THƯ VIỆN HÌNH ĐỘNG FLASH ANIMATION: http://flashanimationlibrary.blogspot.ru/

Hệ thống học trực tuyến đang được phát triển và sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Hãy xem qua một số demo của Học Trực Tuyến.


HỌC TRỰC TUYẾN ĐÃ CUNG CẤP PHIÊN BẢN TRUY CẬP QUA MOBILE http://dangngochoangthanh.blogspot.com/?m=1

XEM KÊNH HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN YOUTUBESearch on This Blog

Saturday, September 11, 2010

Con trỏ struct

Tương ứng với mảng struct, ta cũng có con trỏ trỏ vào struct. Với con trỏ trỏ vào struct, ta có thể tạo ra một mảng struct động.
Khai báo con trỏ struct: có hai cách khai báo
struct product{ int weight;
float price;
}*apples;
struct product{ int weight;
float price;
};
product* apples;
Tham chiếu: hoàn toàn tương tự như con trỏ trỏ vào kiểu dữ liệu nguyên thủy.
struct product{ int weight;
float price;
}apples1;

products* apples2;
apples2 = &apples1;
Truy cập giá trị của phần tử thành viên: có hai cách truy cập
apples2->weight apples2->price *(apples2.weight) *(apples2.price)

Bạn cần lưu ý sự khác nhau giữa apples2->weight và *apples2.weight. Trường hợp đầu nó sẽ tương đương với *(apples2.weight) và theo độ ưu tiên của toán tử, dấu () sẽ thực hiện trước tiên, nghĩa là thành viên weight của apples2. Tiếp đó là phép toán *. Điều này có thể hiểu là con trỏ apples2 trỏ vào địa chỉ của biến thành viên weight của apples 2. Trường hợp thứ hai, là giá trị trỏ bởi biến thành viên weight của apples2 (toán tử . có độ ưu tiên cao hơn toán tử *).
struct product{ int weight;
float price;
}*apples2;
….
apples2->weight
struct product{ int *weight;
float price;
}apples2;

*apples2.weight

No comments:

Post a Comment