Yêu cầu mọi thông tin sao chép từ blog này phải được ghi rõ đầy đủ: Thông tin được sao chép từ "http://www.dangngochoangthanh.blogspot.com".

Cool wallpaper http://www.fancymessage.com

EMOJI KEYBOARD PRO http://emojiselector.com

THƯ VIỆN HÌNH ĐỘNG FLASH ANIMATION: http://flashanimationlibrary.blogspot.ru/

Hệ thống học trực tuyến đang được phát triển và sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Hãy xem qua một số demo của Học Trực Tuyến.


HỌC TRỰC TUYẾN ĐÃ CUNG CẤP PHIÊN BẢN TRUY CẬP QUA MOBILE http://dangngochoangthanh.blogspot.com/?m=1

XEM KÊNH HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN YOUTUBESearch on This Blog

Thursday, September 23, 2010

5.1. Các kiểu dữ liệu

Ở đây ta thảo luận về các kiểu dữ liệu trên hệ Windows 32 bit. Các kiểu dữ liệu mà ta thảo luận là kiểu nguyên thủy. Trong AS, mọi kiểu dữ liệu đều tương ứng với một lớp dữ liệu tạo ra nó: kiểu int và lớp int, kiểu Number và lớp Number...

a. Kiểu số nguyên
Có hai dạng số nguyên được hỗ trợ trong AS là kiểu số nguyên có dấu int và số nguyên không dấu uint. Cả hai loại số nguyên này điều chiếm 4byte, nghĩa là vùng giá trị của int là -231 đến 231-1 và giá trị của uint là 0…232-1. Bạn lưu ý rằng, trong các kiểu dữ liệu, thì chỉ có kiểu số nguyên có chữ cái đầu tiên viết thường.
b. Kiểu số thực
Số thực dấu chấm động theo chuẩn IEEE-754. Số thực trong AS chiếm 32 bit. Từ khóa khai báo là Number. Bạn lưu ý Number viết hoa chữ cái đầu tiên.

c. Kiểu Boolean
Kiểu Boolean trong AS có hai giá trị là true và false. Bạn lưu ý Boolean viết hoa chữ cái đầu tiên, true và false viết thường mọi chữ cái.
d. Kiểu xâu String
Xâu kí tự được đánh dấu từ 0. Phần tử cuối cùng trong xâu có chỉ số là xâu.lengh-1. Kiểu xâu được khai báo nhờ từ khóa String. Bạn cũng cần lưu ý rằng String viết hoa chữ cái đầu tiên.
e. Kiểu mảng Array
Việc đánh dấu trong Array hoàn toàn tương tự String. Kiểu Array cũng viết hoa chữ cái đầu tiên.
f. Kiểu đối tượng Object
Tương tự kiểu Struct của C. Nhưng mềm dẻo hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này qua các chương trình trong giáo trình này.
v Để xử lý các dữ liệu liên quan đến các kiểu dữ liệu nguyên thủy này ta phải làm việc với các lớp đối tượng tương ứng: kiểu int và uint với lớp int và uint, kiểu Number với lớp Number, kiểu String với lớp String, kiểu Array với lớp Array và kiểu đối tượng Object. Chi tiết về các phương thức xử lý của các lớp này ta sẽ thảo luận sau khi tìm hiểu về lớp trong AS.

No comments:

Post a Comment